Realizované projekty

Projekty
 • Projekt zameraný na optimalizáciu procesu a zníženie nepodarkovosti
  • Na základe analýzy slabých miest v procese a charakteru defektov na výrobkoch bol zostavený a vyhodnocovaný akčný plán.
  • Prehodnotila sa činnosť steny kvality, layouty, kontrolné činnosti, prebaľovanie, procesné parametre, sledovateľnosť, tok výrobku, školenie operátorov, pohľadové hodnotenie...atď
  • Zníženie nepodarkovosti z 3,8% na 1%
         
  Mercedes-Benz A klasse
 • Project: Process Optimisation
  • Weak Points Analysis, Road Map, Action Plan, Process Audit, PPM Reduction (Scrap + Rework), Quality Wall Coordination, New Layouts, Revision of Inspection Methods, Elimination of Repackaging, Correlation Studies (between Process Parameters and Product Spec), Aging Analysis (Airbag Zone), Training, Traceability, Reorganisation of Product Flow
  • Nonconformity decreased from 3,8% to 1%
       
  Mercedes-Benz A klasse
 • Prozessoptimierung und Senkung der Fehlproduktion  
  • Aufgrund der Analyse der Schwachstellen im Prozess und der Defektmerkmale der Produkte, wurde ein Verbesserungsmaßnahmenplan erstellt und verglichen.
  • Beurteilung der Wirkung der Q-wall, Layout, Kontrollaktivitäten, Verpackung, Prozessmerkmale , Nachvollziehbarkeit, Produktablauf, Ausbildung des Personals, Sichtkontrolle usw
  • Senkung der Fehlproduktion von 3,8% auf 1%
  Mercedes-Benz A klasse
 • Programové zabezpečenie kvality v predsérii
  • Definovanie kritických znakov procesu a zostavenie kontrolného plánu
  • Spoluúčasť na vylaďovaní procesu a interpretácii jeho výsledkov
  • Spoluúčasť na vyhotovení analýzy možných príčin a dôsledkov (PFMEA)
  • Koordinovanie reworkov
  • Zvýšenie produktivy na požiadavky sériovej úrovne
       
  Mercedes-Benz S klasse
 • Project: Program Quality Leader
  • Quality Assurance before SOP; Control Plan review - KPC/KCC included, FMEA Review, Process & Product Tunning at Pre-serial Phase, Test Results interpretation, Rework coordination
  • Increased productivity to requirements of serial level
         
  Mercedes-Benz S klasse
 • Leitung der Qualitätssicherung vor Serienbeginn  
  • Definition der kritischen Merkmale im Prozess und Erstellung des Produktionslenkungsplans
  • Mitbeteiligung an der Prozess- und Produktanpassung und an der Interpretation der Ergebnisse
  • Mitbeteiligung an Prozess-Fehlermöglichkeits- und Einfluss-Analyse (PFMEA)
  • Koordination der Nacharbeit
  • Sicherung der Produktivität auf die Serien -Anforderungen
   
  Mercedes-Benz S klasse
 • Zabezpečenie zmenového riadenia prípravkov a kalibrov
  • Koordinácia merania prípravkov (na CMM), vizuálna a funkčná validácia, uvoľňovanie prípravkov do výroby
  • Vyhodnocovanie štúdie opakovateľnosti a reprodukovateľnosti prípravkov
  • Spracovanie inštrukcií k používaniu prípravkov
  • Následné spracovanie štúdii spôsobilosti procesov (pre Váhu a Meracie body dielov)
  • Implementácia merania dielov
   
  Audi A3
 • Project: Gauge & Caliber Change Management & Product CpK Study
  • Prosessing the RFQ (Inquiries & Offers), CAD & Construction validation, PO review, Optimalisation, Vissual & Functional Validation, Measurements, Gauge R&R, Release for Production, Instruction for Gauge Use; Product CpK Studies for Weight and MPs (Minitab), GB Torsion Analysis
  • Implementation of parts measuring
       
  Audi A3
 • Veränderungsmanagement der Messgeräte und der Kaliber
  • Messung der Messgeräte (CMM), optische und funktionelle Absicherung, Freigabe der Messgeräte an die Produktion
  • Auswertung der Studie der Wiederverwendung und Wiedergabe der Geräte
  • Bedienungsanleitung zu Messgeräten
  • Prozessfähigkeitsstudie Cp und CpK ( Messgeräte und Messpunkte )
  • Implementation der Messung von Teilen
  Audi A3
 • Zaistenie zákazníckeho kontaktu a činností s tým súvisiacich
  • Prezentácia akčného plánu a 8D reportov zákazníkovi
  • Manažment reklamácii v databázach
  • Riadenie steny kvality a sortovacích aktivít
  • zníženie PPM o 40%
       
  Volkswagen Up!
 • Project: Customer Quality Responsible
  • Presentation of Actions to Customer, 8Ds, Convergence Plan, Quality Wall Management (Overview of Sorting, included POs, Invoices), Claim Database Management (QSS, B2B)
  • PPM decreased by 40%
         
  Volkswagen Up!
 • Sicherstellung des Kundenkontaktes und der dazugehörenden Aktivitäten
  • Maßnahmenplan und 8D report beim Kunden präsentieren
  • Reklamationsmanagement
  • Quality wall und Sortierung
  • Senkung PPM um 40%
   
  Volkswagen Up!
 • Zabezpečenie dodávateľskej kvality
  • Program rozvoja dodávateľov, procesné audity, analýzy nepodarkovosti, spracovanie analýzy stromu porúch, štúdie balenia, a pripomienkovanie 8D reportov
  • Zníženie vizuálnych defektov o 65%
   
  Peugeot 308 & RCZ
 • Supplier Quality Assurance
  • 8D review, Supplier Development, Elimination of Vissual Defects by 6 Sigma, Packaging Study, Logistic/Production/Quality Process Analysis, Failure Tree Analysis, Process Audits at Suppliers & Reporting
  • Decreased level of visual defects by 65%
     
  Peugeot 308 & RCZ
 • Sicherung der Lieferantenqualität
  • Lieferantenentwicklung, Prozessaudits, Fehlproduktionsanalyse, Fehlerbaumanalyse, Verpackungsstudie, Revision den 8D report
  • Senkung der optischen Defekten um 65%
  Peugeot 308 & RCZ
 • Projekt zameraný na riešenie zákazníckych reklamácií a zníženie nepodarkovosti
  • Definícia a udržiavanie systémového akčného plánu & Týždenná prezentácia zákazníkovi
  • Skrátenie času riešenia nezhôd na polovicu
  Peugeot 308 & RCZ
 • Customer Quality Assurance
  • 8D Management & Internal Daily Production Quality Assurance; Continuous Improvement Action Plan – weekly Follow-up with Customer
  • Time of problem-solving reduced by 50%
   
  Peugeot 308 & RCZ
 • Kundenreklamations-abwicklung und Senkung der Fehlproduktion
  • Laufender Verbesserungsmaßnahmen- plan & wöchentliche Präsentation vor dem Kunden
  • Reduzierung der Zeit für die Problemlösung um 50%
  Peugeot 308 & RCZ
 • Erstellung der Kunden PPAP für 10 Fertigteile und tägliche Sicherung der internen Qualität
  • Aufgrund der Ursachenanalyse Erstellung und Nachfolge des Prozess-Massnahmenplans
  Peugeot 308 & RCZ
 • Customer PPAP & D2D Quality Customer PPAP Preparation and Approval for 10 final products & Daily Production Quality, Root Cause Analysis, Action Plan Proposal&Handling
  Peugeot 308 & RCZ
  • Projekt zameraný na spracovanie zákazníckeho PPAP-u pre 10 finálnych produktov a každodenné riešenie problémov internej kvality
  • Na základe analýzy koreňových príčin sa zostavil a udržiaval procesný akčný plán
  Peugeot 308 & RCZ