Nástroje a princípy

[su_heading margin=“0″]Využívame tieto nástroje a princípy kvality[/su_heading]
[su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“APQP alebo pokročilé plánovanie kvality výrobku je štruktúrovaná metóda, ktorá definuje kroky potrebné k ubezpečeniu, že produkt uspokojí požiadavky zákazníka. Fázy APQP: Plánovanie a definovanie programom, Návrh a vývoj produktu, Návrh a vývoj procesu, Validácia výrobku a procesu, Spätná väzba – posúdenie a nápravné opatrenia “ content=““]APQP[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“PPAP – schvaľovací proces dielov sa používa v automobilovom dodávateľskom reťazci pre vytvorenie dôvery u dodávateľov výrobkov/výrobnom procese, že všetky zákaznícke požiadavky sú správne pochopené, a že proces má potenciál produkovať diely, ktoré splňajú tieto požiadavky počas aktuálnej výrobnej dávky v špecifikovanom výrobnom množstve.“ content=““]PPAP[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Výkres“ content=““]Drawing[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Výrobková špecifikácia – môže odkazovať na rad požiadaviek pre uspokojenie požiadaviek vývoja, materiálu, výrobku, alebo servisu.“ content=““]Product Spec[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“CC-SC Kritické znaky (CC) sú výrobkové charakteristiky, ktoré majú vplyv na bezpečnosť výrobku alebo používateľa pri zohľadnení právnych/environmentálnych požiadaviek. Tieto charakteristiky sú zahrnuté v D- alebo PFMEA, a uvádza sa pre ne hodnotenie významu 9-10. SC znaky sú výrobkové charakteristiky, ktoré ovplyvňujú tvar alebo funkciu výrobku v montážnom procese.“ content=““]CC-SC[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Product Flow – diagramy výrobkového toku sa používajú pri návrhu a dokumentácii procesov. Tak ako ostatné typy diagramov pomáhajú vizualizovať a pochopiť proces a odhaľovať potenciálne nedostatky, úzke miesta a ďalšie prehliadnuteľné udalosti.“ content=““]Product Flow[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“DFMEA je analytická metóda, ktorej cieľom je identifikovať miesta možného vzniku vád pred tým, než sa rozbehne výroba. Zameriava sa na druhy vád spôsobených nedostatkami konštrukcie (návrhu)“ content=““]DFMEA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“PFMEA Process Failure Mode and Effective Analysis je metóda pre odhad slabých miest vo výrobnom procese a potenciálnych dôsledkov vyrábaného výrobku.“ content=““]PFMEA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Redukcia RPN – je systematická metóda nepretržitého zlepšovania výrobku. RPN = Risk Priority Number. RPN = S × O × D (Severity – význam, Occurence – výskyt, Detectability – Odhalitelnosť). RPN koeficient (od 1 do 1000) je používaný na rozlíšenie závažnosti všetkých zlyhaní. Príslušné opatrenia vedú k eliminácii rizika, obyčajne elimináciou pravdepodobnosti výskytu a zlepšenou kontrolou pre detekciu chyby.“ content=““]RPN Reduction Process[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Kontrolný plán je sumár popisujúci kroky kontroly/riadenia procesu. Popisuje opatrenia požadované k dosiahnutiu želaného stavu procesu a minimalizácie odchýlok procesov a výrobkov. KP je živý dokument, takže zahŕňa zmeny procesných a výrobkových požiadaviek.“ content=““]Control Plan[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“KPC/KCC KPC – Kľúčové procesné charakteristiky / KCC – kľúčové kontrolné charakteristiky“ content=““]KPC/KCC[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“MSA – metóda identifikujúca zdroje odchýlok pri meraní komponentov“ content=““]MSA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Gauge R&R – Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť meradiel ohodnocuje, či je meranie rovnaké a spoľahlivé, bez ohľadu na to, kto meranie prevádza.“ content=““]Gauge R&R[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Kalibrácia je súbor činností k stanoveniu vzťahu medzi hodnotami indikovanými meracím zariadením alebo meracím systémom a príslušnými známymi hodnotami meraných veličín“ content=““]Calibration[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Inštrukcie > umožňujú všetkým operátorom vykonávať úlohy a postupy rovnako počas všetkých zmien, > zlepšujú procesy a ľahko identifikujú zdroje plytvania, > garantujú zjednodušený a zhodný tréning operátorov, > podporujú bezpečnosť a povedomie o kvalite, > minimalizujú chýbajúce kroky v procese pri kontrole, > zvyšujú úroveň poznania operátorov, > štandardizujú tréningový proces“ content=““]Instructions[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Rozmerové merania – sa využívajú v metrológii pre validáciu rozmerov dielov. Kontroluje sa, či rozmery dielu alebo ich tvar sú vo vnútri tolerančného pásma. Merania môžu byť jednorozmerné, dvojrozmerné alebo trojrozmerné (aby sa získali koordináty bodov meraných dielov).“ content=““]Dimensional Measurements[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Materiálové testy – testy pre všetky diely a materiály, kde sú špecifikované chemické, fyzikálne, metalurgické požiadavky vo výkrese alebo kontrolnom pláne.“ content=““]Material & Performance Tests[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Schvaľovanie vzhľadu – aplikovateľné pre každý diel alebo sériu dielov, kde sú definované vzhľadové požiadavky.“ content=““]Appearance Approval Reports[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Vzorkovanie – reprezentatívne diely, ktoré sa predkladajú zákazníkovi (v predsériovej a sériovej výrobe)“ content=““]Sampling[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Alerty kvality (Výstrahy kvality) – zavádzajú úlohy/komunikáciu v takom časovom slede, aby sa zaistilo splnenie požiadaviek zákazníka. Definujú problém, požadovaný stav a odchýlku od požadovaného stavu. Mali by obsahovať obrázky alebo vzorky popisujúce odchýlky. Musia dokumentovať preskúšanie správneho pochopenia operátormi (+ ich podpisy)“ content=““]Quality Alerts[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“SPC – Štatistické riadenie procesov je efiktívna metóda monitorovania procesu regulačnými diagramami. Zberom dát zo vzoriek z rôznych miest procesu sa odhaľuje variabilita procesu (ktorá ovplyvňuje kvalitu hotového výrobku alebo servisu), takže sa tým redukuje plytvanie a výskyt problémov, ktoré by sa dostali až ku zákazníkovi.“ content=““]SPC[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Regulačný diagram je vizuálnym vyjadrením série dát, ktoré boli zozbierané v určitom časovom úseku. RD ponuka grafické zobrazenie správania procesu, ktorý sa monitoruje.“ content=““]Control Chart[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Stabilita – poukazuje na konzistentnosť procesu prostredníctvom dôležitých procesných charakteristík ako priemerná hodnota/odchýlka kľúčového rozmeru. Ak sa proces správa konzistentne v čase, možeme povedať, že je proces stabilný alebo riadený. Spôsobilosť procesu je schopnosť procesu splniť špecifikácie, hovorí teda o tom, či sú jednotlivé diely zhodné.“ content=““]Stability[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Cmk – spôsobilosť stroja vo vzťahu k tolerančným hraniciam. Cmk > 1.66 indikuje spôsobilý stroj.“ content=““]Cmk[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Cpk – Spôsobilosť procesu indikuje, či je proces spôsobilý splniť výrobkové (alebo servisné) tolerančné hranice (v rámci tolerančného pásma USL/LSL). Cpk > 1.33 indikuje spôsobilý proces.“ content=““]Cpk[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Tréning – správny tréning zabezpečuje, že – všetci tréneri sú zaškolení tak, aby aplikovali rovnaké metódy školenia, – všetci operátori (vrátané dočasných a náhradných) vykonávajú prácu bezpečne, dodržujú štandardizovanú prácu a splňajú požiadavky na kvalitu a produktivitu, – jednotlivé výrobné operácie sú obsadzované vhodným personálom, – identifikáciu potreby dodatočného tréningu, aby sa znížilo riziko, že nezhody pretečú procesom“ content=““]Training[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Sledovateľnosť – schopnosť overiť históriu, miesto alebo použitie položky prostredníctvom zaznamenanej identifikácie“ content=““]Traceability[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Baliaca štúdia ohodnocuje potenciálne zhoršenie kvality výrobku v závislosti na použitom type balenia. Obvykle sa porovnávajú viaceré typy balenia.“ content=““]Packaging Studies[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Nepretržité zlepšovanie je súčasťou všeobecného zlepšovacieho modelu. V rámci SIX SIGMA ide o model DMAIC > define – definuj, measure – meraj, analyze – analyzuj, improve – zlepšuj, and control – riaď. Sledovacie nástroje musia byť dostatočne citlivé aby ukazovali na efektívnosť zlepšení rovnako tak na nezamýšľané dôsledky. Keď sú zlepšenia definované a implementované, je v tomto momente kritický výber vhodných matíc na sledovanie a verifikáciu zlepšení. Je k dispozícii veľa nástrojov, ktoré môžu byt použité na CIT, vrátane regulačných diagramov, histogramov a analýz trendov.“ content=““]Continuous Improvement[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Optimalizácia Procesu – Na základe analýzy nezhodných kusov sa odhaľujú prislúchajúce slabé miesta v procese a zostavuje sa akčný plán k optimalizácii.“ content=““]Process Optimisation[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Korelačná štúdia je efektívny nastroj používaný na určenie vzťahu medzi vstupmi a výstupmi. “ content=““]Correlation Studies[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Weak points analysis – Analýza slabých miest“ content=““]Weak Points Analysis[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Road Map je plán, ktorý definuje krátkodobé a dlhodobé ciele. Pomáha ich splniť aplikáciou špeciálnych opatrení. RP je plán, ktorý sa aplikuje na nový produkt alebo proces.“ content=““]Road Map[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Konvergenčný plán berie do úvahy súčasný stav a definuje kroky ako sa dopracovať k naplneniu vízie budúcnosti firmy.“ content=““]Convergence Plan[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Akčný plán – je postupnosť krokov, ktoré sa musia zaviesť pre úspešné riešenie prípadu. AP ma 3 hlavné prvky: (1) Špecifické úlohy: čo bude urobené a kým. (2) Časový horizont: Kedy to bude urobené. (3) Dostupnosť zdrojov: aké špecifické prostriedky budú k dispozícii pre špecifické činnosti“ content=““]Action Plan[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“PDCA plánuj – urob – kontroluj – konaj“ content=““]PDCA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“SDCA normalizuj – urob – kontroluj – konaj“ content=““]SDCA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Procesný audit je väzba medzi systémovým auditom a výrobkovým auditom. Procesný audit poskytuje informácie o procesnej spôsobilosti pri plánovaní a realizácii výrobku a servise.“ content=““]Process Audit[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Redukcia PPM – redukcia počtu nezhodných dielov (udáva sa počet nezhodných dielov z milióna <PPM>)“ content=““]PPM Reduction[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Layout“ content=““]Layout[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“ISO 9001 špecifikuje požiadavky systému manažérstva kvality, kde organizácia potrebuje demonštrovať svoju schopnosť poskytovať výrobok splňujúci zákaznícke požiadavky pri aplikácii legislatívnych požiadaviek, a má za cieľ zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívnej aplikácie procesov trvalého zlepšovania“ content=““]ISO9001[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“VDA 6.1 je Nemecká norma pre systém manažérstva kvality“ content=““]VDA6.1[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“VDA 6.3 Nemecká norma pre procesný audit. Procesný audit jeväzba medzi systémovým auditom a výrobkovým auditom. Procesný audit poskytuje informácie o procesnej spôsobilosti pri plánovaní výrobku, realizácii výrobku a servise.“ content=““]VDA6.3[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“VDA 6.5 je Nemecká norma pre produktový audit“ content=““]VDA6.5[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“ISO / TS 16949 Cieľom ISO/TS16949 je rozvoj systému riadenia kvality, ktorý aplikuje neustále zlepšovanie, dôraz na prevenciu chýb a znižovanie odchýlok a plytvania v dodávateľskom reťazci. TS 16949 sa vzťahuje na návrh / vývoj, výrobu a ak je to relevantné na montáž a servis súvisiacich výrobkov. Vychádza z ISO9000. ISO / TS 16949 sa zameriava na schopnosť organizácie realizovať stanovené ciele, ako aj dosiahnuť spokojnosť zákazníkov dodaním zhodných dielov v čase, podľa špecifikácie zákazníka a za prijateľnú cenu.“ content=““]ISO/TS16949[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Náklady na kvalitu – Identifikujú náklady spojené so vznikom vád, ich identifikáciou a opravou, a vyvarovaniu sa vád.“ content=““]Quality Costs[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Customer SatisfactionVzťah medzi vnímanou celkovou kvalitou, očakávaním zákazníkov, vnímanej hodnoty, správaním pri sťažnostiach a lojalitou zákazníkov“ content=““]Customer Satisfaction[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“QSS – IT aplikácia zberu dát kvality – prístup z Group Quality Intranet.“ content=““]QSS[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“B2B – Volkswagen Responsible Supply Chain Management Tool“ content=““]B2B[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“8D – Osem krokov k riešeniu problému – je systematická metóda používaná (-zvyčajne inžiniermi kvality alebo inými odborníkmi) na riešenie problémov. Jej cieľom je identifikovať, napraviť a eliminovať opakujúce sa problémy, je užitočná pri zlepšovaní výrobkov a procesov. 8D definuje trvalé nápravné opatrenia na základe štatistickej analýzy problému (kde je to vhodné) a zameriava sa na pôvod vzniku problému vymedzením koreňových príčin.“ content=““]8D[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Analýza Koreňovej príčiny (RCA) je spôsob riešenia problémov, ktorý sa snaží identifikovať koreňové príčiny chýb a problémov, nie jednoducho riešiť len ich príznaky. Nápravou koreňových príčin sa zabraňuje opakovaniu problému.“ content=““]Root Cause Analysis[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“5 WHY (5 Prečo) je základný nástroj na analýzu Koreňovej príčiny. Opakovaným dotazovaním a odpovedaním na otázku Prečo? sa dá dopracovať k určeniu Koreňovej príčiny problému, ktorá umožní vytvoriť plán nápravných opatrení alebo určiť smer pre detailnú analýzu“ content=““]5 Why[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Ishikawa diagram (tiež fishbone diagram, diagram rybacej kosti, diagramy príčin a následkov, alebo Fishikawa) sú diagramy príčin, ktoré vytvoril Kaoru Ishikawa (1968), a ukazujú príčiny určitej udalosti. Zvyčajne zahŕňajú tieto kategórie: Ľudia: Každý, kto sa podieľa na procese, Metódy: ako proces prebieha a so špecifickými požiadavkami, ako sa realizuje, aké sú postupy, pravidlá, predpisy a zákony, Stroje: Akékoľvek zariadenie, počítače, náradie, atď. potrebné na výkon činností, Materiál: Suroviny, diely, súčiastky…atď. čo sa používa na výrobu finálneho produktu, Okolie: podmienky, lokácia, čas, teplota, kultúra, v ktorých sa daný proces nachádza.“ content=““]Ishikawa[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Brainstorming je štruktúrovaná metóda neobmedzeného generovania nápadov a riešení. To vytvára podmienky pre angažovanosť a zapojenie do procesu všetkými účastníkmi.“ content=““]Brainstorming[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Lessons Learned (vo voľnom preklade poučenie) je metodika, kedy ľudia využívajú poznatky z iných procesov a produktov a tieto aplikujú na iné procesy a produkty…“ content=““]Lessons Learned[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Analýza stromu porúch (FTA) je metóda, ktorá v predstihu analyzuje a popisuje všetky možnosti vedúce k zlyhaniu. Podobne, aj neskoršie poruchy môžu byť analyzované aby sa spätne našli príčiny zlyhania.“ content=““]Failure Tree Analysis[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“ABC Zoning Povrch vzhľadových celkov (dielov) sa zvykne rozdeliť na zóny A,B,C: oblasť A – priame zorné pole vodiča / cestujúcich, oblasť B – nepriame zorné pole vodiča / cestujúcich, oblasť C – mimo zorného poľa. Pre každú zónu je určené prípustné maximum vád.“ content=““]ABC Zoning[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Fugenplan Gap & Flushness – rozmerová definícia jednotlivých bodov výrobku v nadväznosti na ostatné diely (protikusy)“ content=““]Fugenplan[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Rozvoj dodávateľa – program rozvoja dodávateľov môže byt zameraný na dosiahnutie nižších nákladov dodávateľského reťazca, zvýšenie ziskovosti pre všetkých v dodávateľskom reťazci, zvýšenie kvality výrobkov, takmer dokonale načas dodávky v každej fáze dodávateľského reťazca.“ content=““]Supplier Development[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“SQM Supplier Quality Management (manažment dodávateľskej kvality)“ content=““]SQM[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Supply Chain Management Tier Management štandardizuje proces riadenia všetkých dodávateľov TIER v dodávateľskom reťazci s cieľom dosiahnuť nulový počet vád.“ content=““]Supply Chain Management[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“OK 1st Part (Prvý OK diel)“ content=““]OK 1st Part[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Poka Yoke (ポカヨケ) je japonský termín, ktorý znamená odolný voči chybám. Poka-yoke je akýkoľvek mechanizmus štíhleho výrobného procesu, ktorý pomáha obsluhe zariadenia vyhnúť sa (Yokeru) chybe (Poka).“ content=““]Poka Yoke[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Kontrola kvality sú opatrenia zamerané na kontrolu, meranie alebo testovanie jedného alebo viacerých charakteristík výrobku a podľa výsledkov potvrdiť zhodu. Tieto činnosti zvyčajne vykonáva odborný personál a nespadá do pôsobnosti výrobných operátorov. Produkty, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami, sú zamietnuté alebo vrátené na prepracovanie.“ content=““]Quality Inspection[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Vstupná kontrola – je kontrola nakúpeného materiálu a dielov, ktoré sú skontrolované predtým, než sú prijaté na sklad alebo uvoľnené do výroby.“ content=““]Incoming Inspection[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Self Inspection (samokontrola)“ content=““]Self-Inspection[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Final Inspection – Tiež kontrola hotových výrobkov. Toto je posledná fáza, kedy sú hotové výrobky kontrolované.“ content=““]Final Inspection[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“EOL- koniec linky (posledná kontrolná operácia v štandardnom sériovom výrobnom procese)“ content=““]EOL[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Stena Kvality je všeobecné komunikačné centrum pre organizácie, ktoré vytvárajú alerty (výstrahy) kvality na základe sťažnosti zákazníkov. Po obdržaní sťažnosti sa na stenu kvality uverejní popis závady s obrázkom alebo grafickým znázornením. Na stene kvality prebieha každé ráno stretnutie 10 až 15 minút, kedy manažér kvality a manažér výroby prechádzajú výstrahy kvality a overujú ich dodržiavanie operátormi. Ak sa vada neopakuje po stanovenú dobu, alert kvality je odstránený alebo preškrtnutý a táto skutočnosť je aj zdôraznená na rannom stretnutí.“ content=““]Quality Wall[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Firewall – Individuálne nastavený rozsah kontroly kvality, ktorý sa vykonáva pred odoslaním alebo zmontovaním dielov na výrobnej linke. Podľa rozsahu poznáme CSL1 alebo CS1, CSL2 alebo CS2, alebo niekedy aj CSL3 alebo CS3.“ content=““]Firewall[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“CSL1 / CSL2 – Skratka pre  Controlled Shipping Level 1 or 2 (Kontrolovaná Dodacia úroveň Level 1 alebo 2), ktorá popisuje postup kontroly kvality vykonávanej po vyrobení dodávateľom a pred montážou u klienta. CSL1 sa týka kontrol vykonávaných u výrobcu, CSL 2 sú vykonávané treťou stranou u klienta“ content=““]CSL1, CSL2[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Red Bins“ content=““]Red Bins[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Rework Under Control (Rework pod kontrolou)“ content=““]Rework Under Control[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“5S je systém využívajúci päť krokov k dosiahnutiu poriadku na pracovisku. Pozostáva z týchto princípov: Triediť (Seire): Triediť, čo je potrebné a čo nie je potrebné; Poriadok (Seiton): Všetko musí mať svoje miesto Čistiť (Seis): Čistiť pracovisko, nástroje, zariadenia a odstrániť odpad, Štandardizovať (Seiketsu): Nastaviť štandardy a dodržiavať ich, Udržiavať (Shitsuke): priebežne udržiavať“ content=““]5S (Seiri/Seiton/Seiso/Seiketsu/Shitsuke)[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Eliminácia plytvania Muda (无駄) je japonský termín pre činnosti, ktoré sú nehospodárne, nepridávajú hodnotu, alebo sú neproduktívne. Muri (无理) je japonský termín pre nerozumnosť alebo neodôvodniteľnosť. Mura (斑aleboムラ) je japonský termín pre nesúlad alebo nevyváženosť medzi fyzickým a duchovným stavom.“ content=““]Waste elimination (MUDA/MURI/MURA)[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“SMART – Target definition (Definicia cieľu), Ciele musia byt – S-Specific (Špecifikovateľné), M-Measureable (Merateľné), A- Acceptable (Akceptovateľné), R-Realistic (Dosiahnuteľné), T-Timebound (V časovom horizonte)“ content=““]SMART[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Problem Solving metóda na nájdenie riešení problémov“ content=““]Problem Solving[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“JIDOKA – Keď sa objaví kvalitatívny problém, možnosť ihneď zastaviť výrobu“ content=““]JIDOKA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“TPM – Total productive maintenance (Komplexná údržba výroby) vznikla v Japonsku v roku 1971 ako spôsob pre zvýšenie strojovej využiteľnosti prostredníctvom lepšieho využitia údržby a výrobných zdrojov.“ content=““]TPM[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Competency management (Riadenie Kompetencií) sa skladá z koučovania, komunikácie, vedenia ľudí, tímovej práce, usilovania o klienta, podnikania, zamerania na výsledky, “ content=““]Competency Management[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Riadenie nezhodného výrobku – organizácia musí zavádzať postupy na zabezpečenie, aby nezhodný výrobok bol identifikovaný a riadený, aby sa zabránilo jeho neúmyselnému použitiu alebo dodanie.“ content=““]Control of Non-Conforming Products[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Zero Defect je nástroj, zameraný na znižovanie vád prostredníctvom prevencie. Využíva k tomu motivovanie ľudí rozvojom vedomej túžby robiť prácu správne na prvýkrát.“ content=““]Zero Defect[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“KAIZEN (改善), v japončine zlepšenie alebo zmena k lepšiemu, odkazuje na filozofiu alebo postupy, ktoré sa zameriavajú na neustále zlepšovanie procesov vo výrobe, strojárstve a v riadení podniku. Kaizen sa skladá z týchto princípov: 1. Ísť do výroby (Gemba) 2. Postaviť sa a pozorovať problémy (Muda), 3. (Hanseat) Vymedziť a uvedomiť si problém 4. Definovať cieľ (SMART) 5. Definovať koreňové príčiny (5Why) 6. Navrhnúť riešenia + Zvoliť správne riešenie 7.. Definovať Akčný plán + Nepretržite zlepšovať 8. Štandardizovať + 5S + Vizuálny manažment 8-9. Kontrola + Audit“ content=““]KAIZEN[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Gemba (现场) znamená výrobná hala. Ak sa vyskytne problém, technici musia ísť do výroby a tam – zozbieraním dát zo všetkých zdrojov – pochopiť plný dopad tohoto problému.“ content=““]GEMBA[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Genchi Genbutsu (现地现物) znamená ísť a vidieť a je kľúčovým princípom Toyota Production System. Aby sa skutočne pochopila situácia, je potrebné ísť na skutočné miesto Gemba (现场)“ alebo tam, kde sa práca vykonáva.“ content=““]GENCHI GENBUTSU[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Hansei (反省) znamená Sebauvedomenie“ content=““]HANSEI[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Vizuálny manažment používa VIZUÁLNE stimuly na zvýraznenie, reporting, vyjasnenie a integráciu poslania, vízie, hodnôt a kultúry systému organizácie.“ content=““]Visual Management[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Tímová práca je koncepcia spoločne pracujúcich ľudí, podobne ako v športovom tíme. Projekty si vyžadujú, aby ľudia pracovali spoločne, takže tímová práca sa stala dôležitým konceptom. Efektívne tímy dosahujú dobré a trvalo udržateľné výsledky.“ content=““]Teamwork[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“SMED Single Minute Exchange of Die – poskytuje rýchly a efektívny spôsob, ako zmeniť výrobný proces od výroby aktuálneho výrobku na ďalší typ výrobku. Výraz single minute znamená, že by mala trvať menej ako 10 minút (inými slovami jednociferné minúty).“ content=““]SMED[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“KANBAN je signál, že je daná položka (materiál, diel) potrebná (vo výrobe), s ohľadom na Pull Principle (princip tlaku) & Production on Demand (vyroba na požiadanie).“ content=““]KANBAN[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“FIFO – first in first out metóda (FIFO), jednoducho znamená, že to, čo prišlo do výroby ako prvé (materiál, diel), bude aj spracované ako prvé, čo príde neskôr, bude musieť počkať na spracovanie predošlej dávky.“ content=““]FIFO[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“JIT – Just in time je výrobná stratégia, ktorá usiluje o zlepšenie podnikateľskej návratnosti investícií znížením skladových zásob v procese a tým súvisiacich účtovných nákladov. JIT ciele sa naplňujú tak, že sa proces opiera o signály (看板Kanban) medzi rôznymi výrobnými miestami, ktoré povedia výrobe, kedy sa má vyrobiť ďalší diel.“ content=““]JIT[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Osvetlenie -cieľom je zabezpečiťrovnakésvetelné podmienky vo výrobnomprocese u klienta (OEM) a dodávateľa (TIER)“ content=““]Lighting[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Tolerančná analýza predstavuje činnosti spojené so štúdiom nahromadených výrobných nepresností jednotlivých mechanických dielov v zostave.“ content=““]Tolerance Analysis[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Robustnosť – taký návrh produktu alebo procesu, ktorý nie je citlivý na variáciu (odchylky).“ content=““]Robustness[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Validácia dizajnu – testovanie, pri ktorom sa má preukázať, že výrobok alebo systém spĺňa definované požiadavky užívateľov a ďalšie špecifické požiadavky za vymedzených prevádzkových podmienok.“ content=““]Design Validation[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“DOE – Navrhovanie experimentov (DOE) sa používa na riešenie problémov zložitých procesov alebo systémov, kde existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok a kde je možné izolovať jeden faktor alebo premennú od ostatných.“ content=““]DOE[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Ergonómia je veda zaoberajúca sa interakciou užívateľa s vybavením a pracoviskami a hľadá vhodné riešenia“ content=““]Ergonomics[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Štíhla výroba – využíva menej ako polovicu ľudských zdrojov pre návrh a výrobu výrobkov v polovičnom čase, a za menej ako polovicu kapitálu investovaného do zariadení, materiálov a vybavenia. Stať sa Lean výrobcom alebo poskytovateľom služby vyžaduje zavedenie trvalého zlepšovania procesu prostredníctvom rozvoja a zavádzania Štíhleho manažmentu procesov. Sú nimi napríklad: 1. Mapovanie toku hodnôt (Value Stream Maps), 2. Cellular Manufacturing 3. Supermarkety, 4. Komplexná údržba výroby (TPM), Systematický proces pre minimalizáciu časov (Single Minute Exchange of Dies – SMED), Six Sigma, 5. Vizuálne riadenie pomocou 5S, Vizuálnych panelov (pri riadení projektov), Postupovových diagramov (v procesnom manažmente) atd.“ content=““]Lean Manufacturing[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“KPI – Key Performance Indicators (kľúčové ukazovatele výkonnosti) – organizácii pomáhajú merať pokrok podľa plnenia špecifických cieľov. Musia byť kvantifikovateľné a merateľné, odsúhlasené vedením, a musia odrážať kritické faktory úspechu organizácie.“ content=““]KPI[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“Q1 – Ford Q1 označuje, že dodávateľ dosiahol vynikajúce výsledky v týchto dôležitých oblastiach: Spôsobilé systémy, Vysoký výkon, Lepší výrobný proces, a Spokojní zákazníci. Označenie Q1 je na celom svete považovaný za dôkaz o výnimočnej kvalite.“ content=““]Q1[/su_tooltip], [su_tooltip position=“north“ shadow=“yes“ rounded=“yes“ title=“6 Sigma – Podstata metodológie Six Sigma je dátami riadený, systematický prístup k riešeniu problémov, so zameraním na dopad pre zákazníka.“ content=““]6 Sigma[/su_tooltip]